Almere

Almere

Amsterdam

Amsterdam

Barendrecht

Barendrecht

Barneveld

Barneveld

Beuningen

Beuningen

Den Haag

Den Haag

Deventer

Deventer

Dronten

Dronten

Genemuiden

Genemuiden

Gouda

Gouda

Hoogeveen

Hoogeveen

Kaatsheuvel

Kaatsheuvel

Maassluis

Maassluis

Mijdrecht

Mijdrecht

Roosendaal

Roosendaal

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

Son en Breugel

Son en Breugel

Uden

Uden

Varsseveld

Varsseveld

Vianen

Vianen

Zevenaar

Zevenaar

Zwolle

Zwolle

Franchiser worden?

We groeien hard bij Sani4All en dit willen we blijven doen. Misschien wel met jou! Wil jij onderdeel uitmaken van de meest succesvolle sanitair franchiseformule van dit moment? Lees meer over onze formule en sluit je bij ons aan.

Algemene voorwaarden Sani4All

Artikel 1.  Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij een SANI4ALL-ondernemer (hierna te noemen: “Verkoper”), zich verbindt tot het vervaardigen, verkopen en leveren van (maatwerk) badkamers en toebehoren en aanverwante producten zoals tegels en vloeren voor sanitair (hierna: het “Sanitair”), aan een (rechts)persoon (hierna te noemen: “Afnemer”), waarbij Afnemer zich verbindt daarvoor een prijs te betalen.
 • De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden van Afnemer wordt op voorhand uitdrukkelijk door Verkoper van de hand gewezen.
 • Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Verkoper haar bezwaren niet schriftelijk bij Verkoper heeft gemeld.
 • Voor zover een aanbieding, offerte en/of overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van die aanbieding, offerte en/of overeenkomst.

Artikel 2. Ontwerp en advies

 • Ontwerpen (3D-ontwerpen) die voor Afnemer gemaakt worden zijn niet bindend en enkel bedoeld als inspiratie en indicatie om Afnemer een goed beeld te geven qua indeling van de (nieuwe) ruimte. Aan de ontwerpen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 Artikel 3. Offerte

 • Alle offertes zijn tot en met 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Offertes zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. Afnemer informeert Verkoper over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
 • De offerte vermeldt een volledige omschrijving van het te leveren Sanitair, de totale koopprijs, de hoogte van de (eventuele) aanbetaling, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.

Artikel 4. Overeenkomst

 • Een overeenkomst tot koop- en verkoop van Sanitair wordt schriftelijk overeengekomen.
 • De overeenkomst komt tot stand doordat Afnemer de van Verkoper ontvangen offerte en/of opdrachtbevestiging ondertekend aan Verkoper retourneert en – indien van toepassing - de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan.
 • De Overeenkomst kan door Afnemer worden gewijzigd tot het eerste moment waarop (i) vier (4) weken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken of (ii) tot het moment waarop Verkoper (gedeelten van) het Sanitair heeft besteld bij haar leverancier, afhankelijk van welk moment eerder plaatsvindt. Na dit moment zijn verdere wijziging van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

 • Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Tenzij anders overeengekomen zijn transport- verzend- en/of portkosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. niet bij de prijs inbegrepen en komen die kosten voor rekening van Afnemer.
 • Indien de periode tussen de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt en de dag waarop levering van het Sanitair bij Afnemer wordt beoogd meer dan 6 maanden bedraagt, is Verkoper gerechtigd om eventuele materiele prijsverhogingen waarmee zij geconfronteerd wordt, naar redelijkheid door te belasten aan Afnemer. In dat kader geldt dat slechts prijsverhogingen waarmee Verkoper vanaf 6 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst wordt geconfronteerd voor doorbelasting in aanmerking komen. Eventuele prijsverhogingen die zich daarvoor voordoen komen voor rekening van Verkoper en worden niet doorbelast aan Afnemer.
 • Afnemer is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening, aan Verkoper te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Afnemer heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen.
 • Verkoper is gerechtigd tot facturering na (een deel) levering, tenzij anders overeengekomen.
 • Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Afnemer over de verschuldigde hoofdsom inclusief btw aan Verkoper verschuldigd (i) de wettelijke rente en (ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van Verkoper.
 • De door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde rente en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom (inclusief btw).
 • Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige (betalings)verplichting is Verkoper gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Afnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

 Artikel 6. Levering 

 • Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering onder de leveringsconditie, DDP (Geleverd Rechten Betaald), zoals bedoeld in de Incoterms 2020, op het leveringsadres van de Afnemer als opgenomen in de overeenkomst.
 • Een overeengekomen leveringstermijn/leveringsdatum geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Indien leveringstermijn/leveringsdatum wordt overschreden zal Verkoper dit onverwijld aan Afnemer meedelen en zullen Partijen een nieuwe leveringstermijn/leveringsdatum overeenkomen.
 • Verkoper heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren of te wachten tot de gehele bestelling gereed is voor levering.
 • Afnemer is verplicht de bestelling af te nemen op het moment dat Verkoper het aflevert en daarmee de bestelling conform de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stelt. Afnemer is in dat kader verplicht om op de door Verkoper aangewezen levertijden aanwezig te zijn op het leveringsadres. De producten worden enkel door Verkoper gelost en, ter voorkoming van misverstanden, niet door Verkoper naar binnen bij de Afnemer verplaatst, tenzij anders overeengekomen (voor een meerprijs).
 • Indien Afnemer op het moment van levering de bestelling niet in ontvangst neemt, ofwel nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor het voltooien van de levering, is Verkoper gerechtigd de bestelling voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.

 Artikel 7. Montage

 • Verkoper werkt met montagebedrijven uit de regio en kan (indien gewenst) Afnemer informeren over de kosten voor montage van het Sanitair.
 • Verkoper is geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Afnemer en het (door Verkoper aanbevolen) montagebedrijf tot stand komt. Verkoper is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (deugdelijke) uitvoering van de montagewerkzaamheden.

Artikel 8. Overmacht 

 • In geval van overmacht heeft Verkoper het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: (i) uitblijven van juiste en tijdige levering van (toe)leveranciers van Verkoper, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Verkoper gebruikmaakt, (iii) weersinvloeden, (iv) overheidsmaatregelen en (v) het niet bereikbaar/beschikbaar zijn van de locatie waar Verkoper de Sanitair dient te installeren/te leveren.
 • Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Verkoper door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.
 • Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan zes maanden wordt vertraagd, zijn zowel Verkoper als Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Verkoper en Afnemer over en weer tot betaling enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

 Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van de te leveren, dan wel te installeren, Sanitair voor tot op het tijdstip waarop Afnemer aan diens daarmee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

 Artikel 10.  Conformiteit

 • Verkoper staat in voor correcte en deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
 • Afwijkingen in kleur en/of structuur van geleverde producten, waaronder natuurstenen, ten opzichte van aan Afnemer getoonde monsters vormen geen gebrek aan het geleverde product en leidt uitdrukkelijk niet tot non-conformiteit van het geleverde, tenzij de afwijking de in de branche gebruikelijke toleranties overstijgt.
 • Afwijkingen in afmeting, uiterlijk of vlakheid van geleverde keramische tegels vormen geen gebrek aan de geleverde keramische tegel en leidt uitdrukkelijk niet tot non-conformiteit van het geleverde, tenzij de afwijking de hierna te benoemen toleranties overstijgt.
  • Maximale afwijking in lengte en breedte van ongeglazuurde vloertegels volgens EN176: 30×30/45×45/60x60cm: +/- 0,6% van de afmeting van de zijde;
  • Maximale afwijking in lengte en breedte van geglazuurde vloertegels volgens EN177B: alle maten: +/-0,75%;
  • Maximale afwijking in lengte en breedte van geglazuurde wand- en vloertegels volgens EN159: alle maten: +/- 0,5%;
  • Bij gerectificeerde tegels bedraagt de maximale afwijking in lengte en breedte 0,4 mm;
  • Maximale afwijking in rechtheid van de kanten van alle tegels: +/- 0,6%;
  • Maximale afwijking in kromheid zijde van alle tegels: +/- 0,5%;
  • Maximale scheefheid van alle tegels: +/- 0,5%.

 Artikel 11. Reclame

 • Afnemer is verplicht direct bij levering van het Sanitair deze grondig te inspecteren op zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Verkoper terstond, maar uiterlijk binnen 48 uur, schriftelijk op de hoogte te brengen.
 • Indien bovengemelde reclame niet binnen de gestelde termijn aan Verkoper is kenbaar gemaakt, ofwel indien en zodra het Sanitair door een derde is geïnstalleerd/gemonteerd wordt de Sanitair geacht in goede staat te zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.
 • Reclames schorten te betalingsverplichting van de Afnemer niet op.
 • Verkoper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 • In geval van een terechte reclame zal de fout, het gebrek en/of de schade wordt afgewikkeld conform het bepaalde in artikel 2.

 Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

 • Verkoper garandeert dat het Sanitair voldoet aan de gebruikelijke en overeengekomen eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat het Sanitair vrij is van welke gebreken ook. Verkoper geeft standaard 5 jaar garantie op het geleverde Sanitair (inclusief toebehoren), tenzij anders overeengekomen.
 • Bij een inbreuk op de garantie als hiervoor bedoeld is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het kosteloos vervangen of herstellen van het betreffende product dan wel het terugbetalen van de daarvoor in rekening gebrachte prijs, zulks naar keuze van Verkoper.
 • Alle aanspraken op garantie vervallen wanneer het gebrek in de Sanitair voortvloeit uit ondeskundig gebruik, ondeskundige montage/installatie, onvoldoende onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging dan wel uit handelen of nalaten van Afnemer in strijd met door Verkoper verstrekte (product-)informatie, (product)-adviezen, (gebruiks- ) voorschriften en/of (veiligheids-)instructies. Alle aanspraken op garantie vervallen tevens wanneer Afnemer zelf of middels derden reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot de Sanitair. Tot slot vervallen alle aanspraken op garantie wanneer Afnemer niet binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek, Verkoper daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven.
 • Tenzij sprake is van een inbreuk op een garantie als bedoeld in dit artikel sluit Verkoper iedere (verdere) aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Verkoper, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar producten uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid als in het vorige artikellid bedoeld geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van Verkoper komt.

Artikel 13.  Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en overige, documentatie berusten uitsluitend bij Verkoper.
 • Afnemer mag de hiervoor genoemde materialen waarop intellectuele eigendomsrechten van Verkoper rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Verkoper.

Artikel 14. Privacy

 • Verkoper zal eventuele persoonsgegevens die zij in het kader van (de uitvoering van de) overeenkomst van Afnemer verkrijgt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaren. Verkoper zal zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Indien Verkoper dan wel Afnemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Verkoper en Afnemer schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

 Artikel 15. Ontbinding

 • De overeenkomst kan door Verkoper met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring aan Afnemer worden ontbonden indien:
 • Afnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • op Afnemer de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst aan Verkoper andere omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan haar verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van Verkoper om van Afnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Overdraagbaarheid

Het is Afnemer niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Verkoper enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

Artikel 17. Nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Verkoper vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Verkoper en Afnemer mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Artikel 19. annulering van de koopovereenkomst

 • Annuleren kan tot 2 dagen na ondertekening, de annuleringskosten zijn dan 5% van de koopsom.
  Indien de artikelen besteld zijn, en dat is door verkoper aantoonbaar en bewijsbaar, zijn de annuleringskosten 25% van de koopsom.

Artikel 20. Marketingdoeleinden

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Sani4All verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

**Marketingdoeleinden**

Wij verzamelen persoonlijke informatie van onze gebruikers voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van promotionele e-mails, het analyseren van gebruikersgedrag voor marktonderzoek en gerichte advertenties. Door gebruik te maken van onze diensten en het accepteren van deze algemene voorwaarden, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor deze marketingdoeleinden.

**Toestemming en Intrekking**

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld op onze website. 

**Beveiliging van Gegevens**

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke informatie serieus en nemen redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

**Delen van Gegevens met Derden**

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met derden voor marketingdoeleinden. We zorgen ervoor dat deze derden voldoen aan de geldende privacywetgeving en beperken de informatie die wordt gedeeld tot wat strikt noodzakelijk is voor marketingactiviteiten.

**Contact**

Als u vragen heeft over ons gebruik van persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via het e-mailadres op onze website.

**Wijzigingen in deze Voorwaarden**

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. We zullen gebruikers op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in onze voorwaarden en geven hen de mogelijkheid om hun toestemming in te trekken als ze dat wensen.

Maak een afspraak